Kiertojärjestelmissä pH-arvo voi vaihdella enemmän kuin run-to-waste-järjestelmissä. Sama koskee EC-arvoa. Sen vuoksi on viisasta tarkistaa EC- ja pH-tasot säännöllisesti. Mutta... AQUA-ravinteet ovat tasapainotettuja, joten pH:ta ei tarvitse säätää.

Ravinteen vahvuus (EC)

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

EC-mittari voi mitata liuenneiden suolojen pitoisuuden sekä myös liuenneiden ravinneainesosien kokonaistilavuuden. Kiertojärjestelmissä tähän ei kuitenkaan pidä luottaa 100-prosenttisesti. Tämä sen vuoksi, että tietyt ravitsemukselliset ainesosat ovat kerääntyneet ravinneliuokseen, toiset taas ovat samanaikaisesti liuenneet.

Järkevintä on aloittaa EC:llä, joka on välillä 0,8 ja 1,0 korkeammalla kuin syötettävän veden EC ja nostaa sitä tarvittaessa vähitellen maksimiarvoon 1,3–1,7 yli syötettävän veden EC-arvon. Ravinneliuoksen pH- ja EC-tasojen säännöllinen tarkistaminen ja kasvien seuraaminen on välttämätöntä, jotta korjaaviin toimiin voidaan ryhtyä oikea-aikaisesti. (Jos tarpeen), pH-vaihtelut välillä 5,2 ja 6,2 ovat loistavia. (Ks. kaavio "pH:n kehittyminen AQUA-ravinnetta käytettäessä")

Älä ole liian hätäinen!

Happamuus

Vakaat Ph-arvot

Vakaat pH-arvot ovat tärkeitä, kun kasveille optimoidaan ravinteiden saatavuutta. Jos verrataan run-to-waste-järjestelmiä kiertojärjestelmiin, voidaan havaita, että viimeksi mainitussa pH-arvo vaihtelee enemmän ja sitä täytyy sen vuoksi valvoa tarkemmin. Vaihtelua esiintyy, koska juurten jäännökset vaikuttavat suoraan ravinneliuoksen pH-arvoon. Tämä vaikutus riippuu mm. kasvien kehitysvaiheesta, kunnosta, ravinneliuoksen koostumuksesta ja vedensyötöstä.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Kasvuvaiheessa kasveilla on taipumus nostaa ravinneliuoksen pH-tasoa. Näin siksi, että tässä vaiheessa juuret voivat erittää suhteellisen suuria määriä pH-tasoa nostavia ainesosia. Kukintavaiheessa tapahtuu päinvastoin: nyt juuret tuottavat happamia eritteitä, jotka alentavat ravinneliuoksen pH-tasoa.

Suurelta osin ravinneliuoksen koostumus määrää, erittävätkö juuret pääasiassa emäksisiä vaiko happamia eritteitä. Käyttämällä satokasvien kulloisellekin kehitysvaiheelle (kasvullinen ja suvullinen) erikseen räätälöityjä ravinneliuoksia voit varmistaa, että pH pysyy mahdollisimman vakaana.

Hivenaineet

Vedessä olevilla hivenaineilla on myös vaikutuksensa pH-tasoon viljelyn aikana. Kovan veden alueilla (korkea bikarbonaattipitoisuus) ravinneliuoksen pH näyttäisi kohoavan liuoksen valmistuttua ja pH:n tasaannuttua. Tasapainottamalla ravinneliuos matalammalla pH-arvolla (5,2–5,3) bikarbonaatti neutralisoituu enemmän ja pH ei enää pyri nousemaan. Pehmeän veden alueilla, joissa bikarbonaattipitoisuus on alhainen (osmoottinen vesi), pH-arvo putoaa todennäköisemmin. Tämä siksi, että pehmeällä vedellä on pienempi pH-puskurointikapasiteetti kuin kovalla vedellä, ja tämä on myös syy siihen, miksi pehmeän ja osmoottisen veden alueilla ravinneliuoksissa täytyy olla korkeampi pH (5,8–6,2).

Jos pH on liian matala, tietyt ravitsemukselliset ainesosat, kuten rauta ja mangaani, sekä myös myrkyllinen alumiini, liukenevat helpommin, mikä voi aiheuttaa vahinkoa, jos ravinteita on liikaa tarjolla. Jos pH putoaa liian alas, sitä voi nostaa jollain bikarbonaattia sisältävällä emäksisellä valmisteella. Tällöin ei nouse ainoastaan pH-taso vaan myös ravinneliuoksen pH:n puskurointitaso.

pH-vaihtelu AQUA-valmistetta käytettäessä

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

pH-tasoon vaikuttaminen

Kasvit pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti ravinneliuoksen pH-tasoon. Jos ravinteidenotto häiriintyy kasvin jouduttua taudinaiheuttajan, esim. homeen, hyökkäyksen kohteeksi, se voi aiheuttaa ravinneliuoksen pH-tason putoamisen alle arvon 3. Toinen oire voidaan havaita raudanpuutoksen yhteydessä. Tällöin pH-tasoa lasketaan aktiivisesti, jotta rauta olisi paremmin kasvien saatavilla. Tästä syystä ei ole järkevää ylläpitää jatkuvasti samaa pH-arvoa. Hyvällä ravinneliuoksella ja välillä 5,2 ja 6,2 olevalla pH-arvolla ravitsemukseen liittyviä ongelmia ei pitäisi olla. Jos pH-tason pitää olla alempi kuin 5,0 tai korkeampi kuin 6,4 muutaman päivän ajan, silloin on parasta tehdä manuaalisia säätöjä tai muuttaa ravinnekoostumusta.

Jos käytössä on CANNA Aqua Vega ja pH putoaa liian alas 12 tunnin jakson aikana, suosittelemme vaihtamista CANNA Aqua Flores -ravinteeseen (Flores sisältää vähemmän happoa; kasvin pitää saada nyt parasta mahdollista ravinnetta kukilleen). Jos pH on liian matala, nosta sitä CANNA pH+ (Pro) -valmisteella.

pH ja ravinneainesosien saatavuus

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Vakaa pH

CANNA AQUA huolehtii siitä, että ravinneliuoksen pH pysyy mahdollisimman vakaana ilman, että sillä on mitään vaikutusta ravinteen laatuun.

Kokeissa, joissa mitattiin päivittäiset pH ja EC sekä tehtiin ravinteista täydelliset viikkoanalyysit, voitiin todeta, että pH vaihteli välillä 5,2 ja 6,2 koko viljelyjakson ajan (muutamaa ensimmäistä päivää lukuun ottamatta). pH-tason korjaamiseen ei ollut lainkaan tarvetta.

Tägit :